Pięcioletni przegląd elektryczny polega na wizualnym sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie izolacji i ułożenia przewodów, stanu prawidłowości połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej, kompletności schematów, tablic i oznaczeń.

Każdy właściciel i zarządca obiektu budowlanego (poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) mają obowiązek przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznych. My zajmujemy się przeglądami elektrycznymi w budynkach o przeznaczeniu zarówno mieszkalnym, biurowym, magazynowym, przemysłowym, szpitalnym, jak i szkolnym. Wśród kontrahentów, z którymi mamy przyjemność współpracować znajdują się:

  • posiadacze i zarządy najróżniejszych nieruchomości,
  • wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
  • zakłady produkcyjne,
  • sektor usług publicznych,
  • firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami,
  • obiekty hotelowe,
  • zarządcy obiektów dydaktycznych oraz sportowych.

Zakres prac

oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: - sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów.
Sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.
Sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń
Pięcioletnie pomiary elektryczne

 

Pomiary elektryczne częstotliwość
Poniżej przedstawiono czasookresy pomiarów elektrycznych wg PN-IEC 60364-3:


 


rodzaj pomiaru

kontrola roczna

kontrola pięcioletnia

pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej*

+

+

pomiary rezystancji izolacji*

+

+

pomiary wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

+

+

pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej**

+

+

pomiary i próby eksploatacyjne transformatorów SN***

-

+

inne: pomiary natężenia oświetlenia, pomiary pola magnetycznego, pomiary pola jonizacyjnego, badania elektronarzędzi, badania silników elektrycznych

wg zapotrzebowania

 

*wymagane czasokresy pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zależą od rodzaju pomieszczenia:


rodzaj pomieszczenia

kontrola roczna

kontrola pięcioletnia

pomieszczenia o wyziewach żrących

+

-

pomieszczenia zagrożone wybuchem

+

-

otwarta przestrzeń

+

-

pomieszczenia bardzo wilgotne

+

-

pomieszczenia gorące (temperatura powyżej 35 st. C)

+

-

pomieszczenia zagrożone pożarem

-

+

zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III

-

+

pomieszczenia wilgotne

-

+

pomieszczenia zapylone

-

+

inne

-

+

 

*wymagane czasokresy pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej zależą od zagrożenia wybuchem:

 


rodzaj obiektu

kontrola roczna

kontrola pięcioletnia

obiekty zagrożone wybuchem

+

-

obiekty pozostałe

-

+

  ***wymagane czasokresy pomiarów i prób eksploatacyjnych transformatorów SN zależą od rodzaju transformatora:  

 


rodzaj transformatora

kontrola pięcioletnia

raz na 10 lat

transformatory suche – pomiar rezystancji izolacji

+

-

transformatory olejowe – pomiar rezystancji izolacji oraz badanie oleju

-

+

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania
bezpłatnego kosztorysu Twojego zamówienia