Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność użytkowanych instalacji elektrycznych oraz są wymagane przez prawo budowlane. Nowe instalacje elektryczne również należy podać pomiarom przed oddaniem ich do eksploatacji. Pomiary odbiorcze weryfikują poprawność wykonanych prac i gwarantują bezpieczeństwo ich użytkowania.

Bezpieczne użytkowanie sieci elektrycznej jest możliwe jedynie w przypadku jej pełnej sprawności. Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne wymagane są przez prawo budowlane i powinny być przeprowadzane co 5 lat.

 

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania (dawniej pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
 • badanie wyłączników instalacyjnych,
 • pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji,
 • pomiary stanu instalacji odgromowej,
 • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

 

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe we wszystkich układach instalacji: TN-S , TN-C, TN-C-S, TT, IT o napięciu do 1 kV.

 

wykonujemy pomiary elektryczne w zakresie:

 

 • pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie,
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji kabli i obwodów,
 • pomiary stanu instalacji odgromowych,
 • pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,
 • pomiary elektronarzędzi,
 • pomiary natężenia oświetlenia.

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania
bezpłatnego kosztorysu Twojego zamówienia